Privacy Statement

Downloaden

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

1. Algemeen
Dit Privacyreglement beschrijft hoe Melissa Bakker coaching Eenmanszaak handelend onder de naam
Melissa Bakker coaching (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna
de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker
wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en
gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de
website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website
gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder
de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat
verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en
huidig privacy statement.
De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken
en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie
Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De
Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop
producten kunnen worden afgenomen.
Voor bestellingen via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd
om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en
telefoonnummer.

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief, of
andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker
Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam,
adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-
mailadres en telefoonnummer.

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of
aan te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het
afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).
De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke
Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor
artikel 3.4.

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,
telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl
betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort
documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de
Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega
zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het
dossier.

3.5 E-mail berichten
Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail
worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie

4.1 Administratie
De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7
jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of
indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen,
voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit artikel
3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten
Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de
website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing
Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden
gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens
(nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze
website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde
statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld
en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen
optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,
evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers
en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden
gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van
producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker
klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

4.4 Het cliëntendossier
De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd
cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier
worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden
voor verscheidene andere doelen:
(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
(ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut
intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar
een persoon herleidbare informatie besproken.

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl
(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut
waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de
Cliënt).
(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met
toestemming van de Cliënt.

4.5 Informatie op de zorgnota
De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk
komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later
met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op
deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum,
Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze
informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van de therapeut in
aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de
vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit
gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement
vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van
de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-
mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal de bezwaren respecteren en in acht nemen.
Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de
veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten
schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander
doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de
Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor
aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk
vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de
informatie daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid
De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en
toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige
zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in
artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden
regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website
Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere
contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht
wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging
is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft
deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden
afgeleverd.

9. Contact- en identiteitsgegevens
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl
De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam: Melissa Bakker coaching Eenmanszaak
Tevens handelend onder de handelsnaam: Melissa Bakker coaching
Correspondentie: Zuiderplantsoen 22, 1621 MA Hoorn
Bezoekadres: Zuiderplantsoen 22, 1621 MA Hoorn
Telefoon: 06 51 08 60 69
E-mail: melissa.bakker95@hotmail.com
Kvk-nummer: 87118424

10. Aanvullende informatie

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen,
indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de
informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie
zoals vermeldt in artikel 4.

10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of
software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit
programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in
een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.

10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als
verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een
Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

11. Cookies en website disclaimer
De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt welke
cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die momenteel
gebruikt worden zijn:
Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.
Session Cookies
Cookies die tijdens het gebruik van de website worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen en te
helpen met navigeren bij de website. Deze cookies worden verwijderd na gebruik, uiterlijk 15 dagen
nadat deze zijn aangemaakt. Deze cookies worden veelal gebruikt bij websites met een webshop.
Comments Cookies (ook wel Permanent Cookies)
Deze cookies faciliteren het herkennen van een Gebruiker wanneer er bijvoorbeeld een account is op
Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
gatgeschillen.nl
een website waarmee kan worden ingelogd in een afgeschermd gedeeld. Deze cookies vervallen na
347,222 dagen/ 30000000 secondes.
Third-party cookies
Dit soort cookies introduceert een zogeheten derde partij die voor eigen doeleindes informatie verzamelt door middel van cookies. Dit kan zijn voor marktonderzoek naar de bezoekers van de
website. Deze derde partij kan dan zien welke producten worden aangeboden aan welke bezoekers.
Als er gebruik wordt gemaakt van Third-party cookies op deze website, geef hieronder aan welke
partij informatie verzamelt voor welk doeleinde:
Ander soort cookies
Disclaimer website
Door gebruik te blijven maken van deze website geeft Gebruiker toestemming voor deze cookies en
gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.
De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een
behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die
erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige
website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze
vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Notitie
Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de
beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de
alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. De GAT behoudt zich het
recht voor om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van inbreuk op dit auteursrecht.
Aanpassen van deze documenten (met uitzondering van invullen van de invulvelden volgens de
richtlijnen) is niet toegestaan omdat anders de indruk kan ontstaan van goedkeuring van deze
documenten door de GAT. De GAT adviseert therapeuten bij het zelf opstellen van documenten
advies in te winnen van een raadsman. Het gebruik van de documenten is op eigen verantwoordelijkheid/voor eigen risico. De GAT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade/gevolgen door het gebruik van de beroepsdocumenten.